پنجمین جلسه سرگروه های صالحین حوزه ۲۰۲ آل یس

thumb_642876

پنجمین جلسه سرگروه های صالحین حوزه ۲۰۲ آل یس در ستاد حوزه برگزار گردید .

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از حوزه ۲۰۲ آل یاسین،ناحیه مقاومت بسیج ولی عصر (عج) ، پنجمین جلسه سرگروه های صالحین حوزه ۲۰۲ آل یس  با حضور مربی صالحین در ستاد حوزه برگزار گردید .