آشنایی با سوره‌های کتاب آسمانی/جن

139503260949239217924854

جن نوعی از مخلوقات خداست و این سوره مکی است.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ، در این سوره به داستان چند نفر از طایفه جن اشاره می شود که قرآن را شنیدند و به آن ایمان آوردند و به توحید اقرار کردند.
بگو به من وحی شده است که تنی چند از جنیان گوش فرا داشتند و گفتند: راستی ما قرآنی شگفت آور شنیدیم (که) به راه راست هدایت می کند. پس به آن ایمان آوردیم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان قرار نخواهیم داد.
بیش از نیمی از این سوره (آیات ۱ تا ۱۵) به سخن جنیان مؤمن اختصاص دارد؛ از اینرو آن را سوره جن نامیده اند.
جن نوعی از مخلوقات خداست که از حواس پنجگانه ما پنهان و پوشیده است. قرآن کریم از وجود چنین موجوداتی خبر داده و در آیات مختلف درباره آنان مطالبی را بیان کرده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
۱ – آفرینش جن قبل از خلقت بشر بوده است.
۲ – همچنانکه نوع بشر از خاک آفریده شده است جنیان از آتش خلق شده اند.
۳ – آنها هم مانند انسان، زندگی و مرگ و قیامت دارند.
۴ – مانند انسان نر و ماده و تولید مثل و ازدیاد نسل دارند.
۵ – جنیان دارای شعور و اراده اند. علاوه بر آن، حرکات سریع و کارهای بسیار سختی را می توانند انجام دهند که از نوع بشر ساخته نیست؛ مانند آنچه در داستان حضرت سلیمان آمده است.
۶ – آنها نیز مانند انسان تکلیف دارند؛ هم در اعتقاد و هم در عمل. از اینرو در بین آنان نیز مؤمن و کافر وجود دارد و برخی از آنان صالح و برخی دیگر فاسدند.
۷ – ابلیس از طایفه جن و دارای فرزندان است. او و قبیله اش در حالی که ما نمی توانیم آنها را ببینیم، ما را می بینند.
در این سوره از قول برخی جنیان مؤمن چنین نقل شده است که:
و از میان ما (جنیان) برخی صالح و برخی غیر صالحند، و ما بر طریقه های گوناگونیم… . ما چون کلام هدایت را شنیدیم بدان گرویدیم؛ پس کسی که به پروردگار خود ایمان آورد، از هیچ نقصان و ناملایمی بیم ندارد. و از میان ما برخی مسلمان (و تسلیم و فرمانبردار خداوند) و برخی منحرفند. پس هر کس اسلام آرد (و تسلیم فرمان خدا باشد)، آنان به دنبال حقند، و اما منحرفان، هیزم جهنم خواهند بود.

کتاب گلستان سوره‌ها – ص ۱۲۴
محمدحسین جعفری