سخنگوی ناجا عنوان خبر داد رؤسای پلیس ۳ استان تغییر کردند

1392050114554407875044

با حکم فرمانده نیروی انتظامی رؤسای پلیس ۳ استان مازندران، گلستان و ایلام تغییر کردند.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی از تغییر فرماندهان انتظامی ۳ استان کشور با حکم فرمانده ناجا خبر داد.

براساس این گزارش با حکم فرمانده نیروی انتظامی سردار میرفیضی به عنوان فرمانده انتظامی مازندران، سردار یاری به عنوان فرمانده انتظامی استان ایلام و سرهنگ جاویدان در سمت فرماندهی استان گلستان منصوب شدند.