کسانی که خدا آنان را از «مستغفرین بالاسحار» محسوب خواهد کرد

کسى که بمدت یک سال در نماز وتر هفتاد بار ایستاده بگوید «استغفرالله و اتوب الیه» ، خداوند او را از کسانى که در سحرها آمرزش مى طلبند (و در قرآن از آنها یاد شده است ) مى نویسد.

7137362_209

امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: کسى که بمدت یک سال در نماز وتر هفتاد بار ایستاده بگوید “استغفرالله و اتوب الیه”  ، خداوند او را از کسانى که در سحرها آمرزش مى طلبند (و در قرآن از آنها یاد شده است ) مى نویسد و آمرزش خداى عزوجل براى او واجب مى شود.
متن حدیث:

حدثنی احمد بن محمد رضى الله عنه ابیه عن احمد بن محمد بن عیسى عن الحسن بن محبوب عن عمر بن یزید و لا اعلمه الا عن ابى عبدالله علیه السلام قال من قال فى وتره اذا اوتر استغفرالله و اتوب الیه سبعین مره و هو قائم فواظب على ذلک حتى مضى له سنه کتبه الله عنده من المستغفرین بالاسحار و جبت له المغفره من الله عزوجل .

“ثواب الاعمال،صفحه۳۶۷”