روح الله الموسوی الخمینی ره

photo_2016-06-01_16-12-10