آسیب های روشی مرحله جذب

630dfa6b74e154feebca050e201912dd_L

آسیب های روشی مرحله جذب
۱-    عدم توجه به دستورالعمل جذب و رعایت نکردن مراحل جذب به پایگاه
۲-    تشکیل ندادن کمیسیون جذب در پایگاه
۳-    رعایت نکردن تکالیف حداقلی و انتظارات حداقلی
۴-    رعایت نکردن اصل تغافل در مورد متربیان
۵-    رعایت نکردن اصل اعتدال در رابطه با متربیان
۶-    نداشتن تعامل سازنده با مراکز جذب
۷-    رعایت نکردن استاندارهای محتوائی مرحله جذب
۸-    عدم اعتماد سازی برای خانواده های متربیان
۹-    تعطیلی برنامه گروهی(حلقه) بدون اطلاعات رسانی قبلی
۱۰-    پرداختن سرگروه به کارهای متفرقه در هنگام تشکیل حلقه
۱۱-    برگزار نشدن اردوی جذب
۱۲-    عدم توجه به اصل محبت حداکثری در دوران جذب
۱۳-    عدم توجه به وضعیت درس متربیان در ایام جذب
۱۴-     طولانی شدن جلسات در دوران جذب