جذب و اصول حاکم بر ارتباط

2c657423cf87cc677c9986ceb9cdc574_L

در ارتباط با اعضا می‌بایست اصولی را رعایت کرد که از جمله می توان به برخی از آنها اشاره نموده :

در ارتباط با اعضا می‌بایست اصولی را رعایت کرد که از جمله می توان به برخی از آنها اشاره نموده :

۴-۲-۱٫ رعایت اقتضائات سنی افراد. به طور مثال ایجاد شور و هیجان و… (با رعایت اعتدال) در برنامه ریزی برای سنین پایین تر می تواند در جذب آنان موثر واقع گردد.

۴-۲-۲٫ مواظبت از افراط و تفریط در برخورد های عاطفی و پرهیز از برخوردهای خشک و غیر عاطفی.

۴-۲-۳٫ بیش از اندازه در صدد ارضای شور و هیجان و مسائل عاطفی افراد نبوده و حدود الهی رعایت گردد.

۴-۲-۴٫ رعایت موازین اسلامی و پرهیز از زیاده روی در امور عاطفی افراد.

۳-۴ اهداف ارتباط :

هدف از برقراری ارتباط، فراهم آوردن زمینه مناسب برای جذب افراد به پایگاه در مراحل آغازین تربیت و رشد شخصیت افراد بر اساس اصول و مبانی اسلامی در مرحله نهایی است.