جذب ۴

2c657423cf87cc677c9986ceb9cdc574_L

الف ) مراحل مقدماتی :
به مراحلی گقته می‌شود که لازم است پیش از شروع کار جذب بعنوان فراهم کننده زمینه و مقدمات کار به آنها توجه نمود. مراحل مقدماتی جذب را می توان به شرح زیر برشمرد؛

الف ) مراحل مقدماتی :
به مراحلی گقته می‌شود که لازم است پیش از شروع کار جذب بعنوان فراهم کننده زمینه و مقدمات کار به آنها توجه نمود. مراحل مقدماتی جذب را می توان به شرح زیر برشمرد؛
۱-   تعیین فرد یا تیم مستعد برای جذب.
۲-   تربیت و آموزش های تخصصی جذب.
۳-   شناسایی و بررسی اماکن جمعیت هدف.

۱) تعیین فرد یا تیم مستعد برای جذب :
یکی از مسائلی که در مراحل مقدماتی جذب باید مد نظر قرار گیرد انتخاب فرد یا افرادی است که دارای استعداد، توان و ویژگی های مناسبی برای جذب افراد به برنامه های شجره طیبه صالحین باشد، البته توجه به دارا بودن ویژگی های عمومی  که در اسناد شجره طیبه صالحین آمده است برای سرگروه جذب لازم است، که علاوه بر ویژگی های عمومی در ذیل به برخی از این وی‍ژگی‌های اختصاصی سرگروه جذب نیز اشاره شده است .