دعوت به حضور در شجره طیبه صالحین ( حلقه تربیتی )

cf49894574ceef71e04946b662895a8c_L

پس از طی مراحل لازم، با توجه به سطح بندی انجام شده، از افراد به صورت رسمی برای حضور در گروه ها و حلقه های تربیتی دعوت به عمل می آید که با توجه به سطح بندی و گروه بندی صورت گرفته در برنامه های پایگاه حضور می یابند.
از آنجایی که شرکت این افراد در گروه های تربیتی برای اولین بار صورت می پذیرد، شایسته است این حضور با برگزاری مراسمی متناسب با شأن افراد و شرایط قشری آنان، برگزار و در آن با دعوت از مسئولین و افراد تأثیرگذار مرتبط با پایگاه و جامعه، زمینه های تشویق و ترغیب بیشتر آنان را نسبت به حضور در گروه ها و برنامه های پایگاه ایجاد نمود.
هدف از دعوت
دعوت افراد برای حضور در حلقه های شجره طیبه صالحین بدنبال اهدافی انجام می شود که از جمله مهمترین اهداف آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود :
۱- فراهم سازی زمینه مناسب جهت تثبیت افراد
۲- سطح بندی حقیقی افراد در گروه های تربیتی
۳- رسمیت بخشیدن به حضور در جلسات
۴- معرفی پایگاه و مسجد