اهداف اردوی جذب

33fa8949a4ef55935ae1d3393c019ed1_L

۱٫ شناخت دقیق از افراد انتخاب شده به منظور شرکت در حلقه متناسب با شرایط و روحیات فرد جذب شده
۲٫ ایجاد ارتباط با افراد انتخاب شده برای اردو با پایگاه
۳٫آموزش عملی پاره ای از آداب دوستی و رفاقت سالم و سازنده اجتماعی از نزدیک
۴٫ آماده سازی افراد جهت تشکیل یک حرکت گروهی سالم
۵٫ ترسیم آینده ای روشن در مسیر فعالیت در برنامه های تربیتی سازنده
۶٫ ارزیابی عملی افراد و آشنایی با توانمندیها، ظرفیت ها، قابلیت ها و نیازهای افراد
توضیح: لازم است اردوی جذبی متناسب با شرایط محیطی ،روحیات و سنین جامعه هدف در محل های مناسب تفریحی برگزار گردد به طوری که برای افراد شرکت کننده تکراری نبوده و دارای جذابیت، شادابی و نشاط باشد