چگونگی ایجاد انگیزه و رغبت افراد در مرحله جذب- قسمت (۱)

d02042ae9f501f4f45b4b4012832eb3d_L

همه افراد از نظر شکل و قیافه با یکدیگر اختلاف دارند، تفاوت‏های فردی از نظر اسلام اصلی مسلم قلمدادشده است؛

در اصول کافی درباره درجات ایمان از پیشوایان دینی روایاتی وارد شده که مضامین آنها حاکی از این است که افراداز نظر استعدادعقلی و روحی در یک سطح نمی‏باشند،لذا پیشوایان دینی توصیه نموده اند که بحسب استعدادهر فرد تکلیفی برای او باید در نظر گرفت،و کسانی که در سطح پائین تری قرار دارند، نباید تکالیف دشوار و خارج از توانایی بر عهده شان گذاشت. پیامبر اسلام (ص)می فرماید: «الناس معادن کمعادن الذهب و الفضّهً» یعنی: مردم همانند معادن هستند برخی معدن طلا وبعضی معدن نقره.یعنی افراد از نظر استعداد در سطوح گوناگونی قرار دارند وهمه با یکدیگر یکسان نمی‏باشند.
در تربیت سعی میشود استعدادورغبت‏های افراد معلوم ومشخص گردد ،پس از تعیین ذوق ورغبت افراد به تعلیم و تربیت آنان می‏پردازند. در نتیجه از اتلاف نیروهای انسانی ومالی جلو گیری بعمل می‏آید.درگذشته کمتر به این موضوع توجه میشد،کودکان رابایک برنامه پرورش می‏دادند بدون این که توجه خاصی به رغبت‏های آنان بنمایند.اگر مربیان به رغبت‏های اعضا توجه نکرده و دراینکار از دیگران کمک نگیرند، بجای این که درامر تربیت آنان عمل مثبتی راانجام دهند ،زیان وضرر جبران ناپذیری را متوجه افراد و در نهایت گروه خواهند نمود. به همین دلیل ضرورت دارد سرگروه‏ها به این تفاوت‏ها در استعدادها و تمایل افراد توجه داشته و آن را نادیده نگیرند.
خواجه نصیرالدین طوسی درباره رغبت‏های کودکان این چنین می‏گوید: «بهتر است که در طبیعت کودک دقت و نظر کنندواز رفتار و کردارش بفراست دریابند که علاقه وذوق چه کاری را دارد تا او را بهمان کار وادارند زیرا همه افراد آمادگی هر کاری را ندارند پس باید هر فرد را به همان شغلی که بدان علاقه مند است بگمارند تازودتر نتیجه وفایده بدست آید.» (کتاب اخلاق ناصری)