ملاک‏ های شناسایی صالحین در مراحل تکمیلی

33fa8949a4ef55935ae1d3393c019ed1_L

برای اینکه بتوانیم در جذب افراد رقابتی سالم و در عین حال سازنده ایجاد کنیم ملاک و معیارهایی را تعیین می‏نماییم.

الف) علمی
یکی از مسائلی را که می‏توان برای شناسایی و جذب افراد مورد توجه قرار داد سطح علمی افراد ( اعم از درسی و مطالعات غیر درسی )است که حتی المقدور لازم است در وضعیت مطلوبی باشد.
ب) فرهنگی
یکی از ملاک هاییکه می‏تواند به عنوان معیاری مناسب در نظر گرفته شود برخوردار بودن افراد از سطح فرهنگی مناسب ویا قابلیت و زمینه پذیرش فرهنگ ارزشی حاکم بر پایگاه‏های مقاومت و مساجد که همان فرهنگ اصیل اسلامی است می‏باشد.
ج) رفتاری
یکی از معیارهایی که برای برگزیدن افراد واجد شرایط عضویت لازم است در نظر گرفته شود خصوصیات و روش رفتاری آنان اعم از فردی،خانوادگی،دوست، محیط‏های حضور او و… می‏باشد.
نکته مهم : البته این معیارها و ملاک‏ها به معنای عدم دعوت وپذیرش افرادی که تمایل به عضویت در پایگاه و احیاناً کاستی‏هایی در این معیارها و ملاک‏ها دارند نمی‏باشد بلکه به نوعی تشویق و ارزش گذاری به ارتقاء سطح علمی، فرهنگی ،تربیتی و…. دعوت شوندگان است.