خصوصیات اماکن و جمعیت هدفی که می ‏خواهیم جذب صالحین نمائیم

d02042ae9f501f4f45b4b4012832eb3d_L

سرگروه جذب با هدایت و راهنمایی مربی و مسئولین پایگاه می‏بایست محیط های جامعه هدف را بررسی نماید.

پس از بررسی محیط های جامعه هدف سرگروه جذب با حضور در این محیط ها اقدام به شناسایی و جذب نموده و گروه جدیدی را تشکیل دهد. به همین منظور محیط های مورد نظر می بایست دارای خصوصیاتی باشند که شرح آن در زیر خواهد آمد
الف) دارای جمعیت متناسب با توانمندی های مجموعه
با توجه به عدم امکان جذب همه افراد محیط های هدف لازم است مکانی را انتخاب نمود که جمعیت مطلوبی (حداقل دو برابر ظرفیت جذب) داشته باشند تا قابلیت گزینش و انتخاب برای سرگروه جذب وجودداشته باشد.
ب) اولویت دادن به مراکز تعلیم و تربیت
نظیر مدارس، دانشگاه ها، اماکن ورزشی، محلات و …… است.
ج) در حوزه استحفاظی پایگاه باشند
دعوت اعضاء از یک فاصله دور به یک پایگاه و مسجد مشکل بوده و در ادامه کار، خصوصاً در مرحله تثبیت امکان بروز مشکلاتی (از جمله ضعف در حضور) وجود دارد. از آنجا که پایگاه مقاومت بسیج  متکفل تاثیرگذاری بر محیط اطراف خود است، لذا نزدیک بودن محیط جذب  در این خصوص موثر می‏باشد.
تذکر: البته این موضوع به معنای دفع افرادی که در این محدوده ساکن نیستند و تمایل به حضور در این گروه را دارند، نمی‏باشد.
د) تناسب با سطح فرهنگی پایگاه.
محیطی که برای جذب انتخاب می‏شودلازم است از سطح فرهنگی قابل توجه و مناسبی برخوردار باشد و فرهنگ حاکم بر آن با فرهنگ منطقه، پایگاه و مسجد سازگار باشد، تا حتی المقدور از ریزش نیروهای جذب شده پیشگیری گردیده و یا به حداقل کاهش یابد.