آموزش های لازم برای سرگروه جذب

33fa8949a4ef55935ae1d3393c019ed1_L

الف) آشنایی با مراحل و فرآیندشجره طیبه صالحین :
از آنجا که سرگروه می‏خواهد در این قالب اقدام وعمل نماید، اگر ازکلیت آن اطلاعی نداشته و اطلاعات کافی از اجرای فرایند و مراحل آن نداشته باشد نمی‏تواند آن را به نحوی شایسته اجرا نماید.

به همین منظور برگزاری دوره آشنایی با مراحل و فرایند شجره طیبه صالحین برای سرگروه ها امری ضروری می‏باشد.
ب) آشنایی با مبانی علمی و نظری تعلیم و تربیت :
تعلیم و تربیت در اسلام دارای مبانی نظری و علمی می باشد که لازم است سرگروه آنها را فرا گرفته و در کار تربیت که اساسی ترین کار او می باشد بکار برد. بطور مثال سرگروه در مواجهه با یک فرد منزوی یا پرخاشگر باید بداند از چه روشی برای اصلاح وضعیت وی استفاده کند تا به نتیجه مورد نظر دست یابد.
سرگروه باید فرصت ها، آسیب ها و تهدیدات تربیتی را بشناسد تا بتواند به موقع تصمیم گیری و شیوه های درست و مورد نیاز را به مرحله اجرا در آورد .
ج) مهارت‏های ارتباط:
برقراری ارتباط، یک مهارت است. از آنجا که برای این کار روش های متعددی وجود دارد سرگروه لازم است نسبت به آن آموزش کافی را دیده و تنها به تجربیات تکیه نکند. چرا که برخورد اولیه در ارتباط گیری امری مهم و ضروری است.
د) مخاطب شناسی تربیتی:
اطلاع، شناخت و کسب تحلیل صحیح از نیازهای تربیتی و روحیات مخاطبین در محیط جذب و برقراری ارتباط سرگروه با آنان، استفاده از راهکارهای تربیتی و مهارت های لازم، می‏تواند تاثیر مثبتی از خود برجای گذارده و موجبات تثبیت و رشد افراد را فراهم آورد .
و) آشنایی با شیوه های اداره گروه:
آموزش روشها و شیوه ها به منظور ارتقاء سطح کیفی اداره گروه، به سرگروه که با تعدادی از اعضا در قالب یک گروه ارتباط دارد امری لازم وضروری است .
ز)آشنایی با شیوه های اداره اردو:
یکی از فرصت‏ها و برنامه های بسیار مهم تربیتی که تاثیر زیادی در سیر تربیتی اعضاء دارد برگزاری اردوهای جذب می باشد. که لازم است سرگروه ها، شیوه های اداره این اردوها را آموزش دیده و با آن آشنا شوند تا در برگزاری و اداره هرچه بهتر اردوها از این آموزش ها استفاده کنند.
ح) آشنایی با سیر تربیتی و آموزشی اعضا :
یکی دیگر از مسائلی که موجب افزایش کارایی و بهره وری سرگروه می گرددو می تواند موجبات جذب اعضاء را فراهم نماید. سیر تربیتی و آموزشی مناسب می باشدکه لازم است سر گروه تربیتی آن را فرا گرفته و در برنامه ریزی هابرای گروه مدنظر قرار دهد.
توجه :
آموزشهای ذکر شده مورد نیازسرگروه بدون اشاره به محتوا و متون آن است تا در فصل محتوی ها و متون  به آن توجه  و محتوی ومتون مورد نیاز در جای خود تهیه گردد.