ختم قرآن یا اندیشه در آن در سیره امام رضا (ع)

f21bb913d01c75ee248de294e9ed844a_L

اگر بخواهم ، مى توانم قرآن را کمتر از این مدّت هم ختم کنم و تلاوت نمایم .

ابراهیم بن عبّاس حکایت می کند:

در طول مدّتى که در محضر امام علىّ بن موسى  بودم هرگز ندیدم سخنى و مطلبى در مسائل دین و امور مختلف از آن حضرت سؤال شود؛ مگر آن که بهتر و شیواتر از همه پاسخ مى فرمود.

و در همه علوم و فنون به طور کامل آگاه و آشنا بود؛ و نیز جوابى را که بیان مى نمود در حدّ عالى قانع کننده بود؛ و کسى را نیافتم که از او آشناتر باشد.

همچنین مامون در هر فرصت مناسبى به شیوه هاى مختلفى ، سعى داشت تا آن حضرت را مورد سؤال و آزمایش قرار بدهد؛ ولى امام  در هیچ موردى درمانده نگشت ؛ و بلکه در هر رابطه اى که از آن حضرت سؤال مى شد، به نحو صحیح و کامل پاسخ ، بیان مى فرمود.

و معمولا مطالب و جواب سؤال هائى که حضرت بیان مى فرمود، برگرفته شده از آیات شریفه قرآن بود.

آن حضرت قرآن را هر سه روز یک مرتبه ختم مى کرد؛ و مى فرمود:

اگر بخواهم ، مى توانم قرآن را کمتر از این مدّت هم ختم کنم و تلاوت نمایم .

ولیکن من به هر آیه اى از آیات شریفه قرآن که مرور مى کنم درباره آن تامّل مى کنم و مى اندیشم ، که پیرامون چه موضوعى مى باشد، در چه رابطه یا حادثه اى سخن به میان آورده است ؛ و در چه زمانى فرود آمده است و به همین جهت است که مدّت سه روز طول مى کشد تا قرآن را تلاوت و ختم کنم .

إعلام الورى طبرسى : ج ۲، ص ۶۳