فروتنى امام على علیه السلام

4ca17609bbf04f835dd292a4353c2a93_L

در منابع آمده است که آن حضرت در کوفه خرما خرید و آن را در کنار عباى خود گرفت و با خود برد،

مردم دویدند که آنرا بگیرند و گفتند: اى امیرمؤمنان ما آن را مى بریم ؛ فرمود: صاحب عیال، خود به حمل آن شایسته تر است .

ابو طالب مکى در قوت القلوب گوید: على علیه السلام خرما و نمک را به دست خود حمل مى کرد و مى فرمود:

لا ینقص الکامل من کماله

ما جر من نفع الى عیاله

از کمال آدمى نمى کاهد که منافعى را براى عیالش حمل کند و با خود ببرد.

منبع: بحارالانوار ج۴۱ صص ۵۳ – ۵۶