مواظب دینتان باشید

90e876a76a94573a56b8b36e679e7889_L

امام موسى کاظم علیه السلام مى فرماید: هنگامى که پنجمین فرزندم (امام زمان ) غایب شد، مواظب دینتان باشید مبادا کسى دینتان را برباید و از دین خارج شوید.
فرزندم ناگزیرغیبتى خواهد داشت، به گونه اى که عده اى از مؤمنان از عقیده خود بر مى گردند و غیبت امتحانى است که خداوند بندگانش را به وسیله آن آزمایش مى کند.