نسبت تصوف و عرفان اسلامی/ قسمت (۴)

ded0d43f607a3e2a36eed8deb9a6add0_L

وقتی سن فرانسوا یاران خویش را از کسب دانش منع کرد….

و یاد آور می شد که هر کس درین دنیا دنبال دانش می رود روز قیامت تهی دست خواهد بود همان گفته معروف صوفیه به خاطر انسان می آید که می گویند دفترصوفی سواد و حرف نیست و العلم هو الحجاب الاکبر. و چقدر شباهت دارد با سخن ابن مسروق که خواب دید کثرت اشتغال او به حدیث وی را از مائده یی که پیغمبر در روز قیامت برای صوفیه ترتیب داده بودمحروم داشت. جائی هم که فرانسواداسیز سرگذشت نویسان را ملامت می کردکه خود کاری انجام نمی دهند و دایم از کار دیگران می نویسند حکایت ابو سعید میهنه به یاد می آید که به یک مرید خویش – وقتی می خواست چیزی از کرامات وی یاد داشت کند – گفته بود:
حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت نویسند. همچنین تجویز غنا و تشویق یاران به اینکه به عنوان خنیاگران خدا برای مردم آواز بخوانند مبادی و اصول سماع صوفیه را فرایاد می آورد. درست است که مسافرت او به دمیاط و مصر وبابل بنحوی که در احوال آن عارف و قدیس مشهور قرون وسطی هست ازافسانه خالی نیست اما در آن اعصار اقوال صوفیه بوسیله تجار، کاروانیان، حاجیان، طالب علمان، و سایر مسافران در محیط مذهبی و علمی اروپاقابل انتشار بود.
حوزه ابن سبعین صوفی و حکیم مشهور اسلامی بی شک وسیله یی مؤثر بوده است در نشر مبادی و آراء صوفیه اسلامی در بین حکمت طلبان غربی اروپا. یواخیم مشهور به فلورا هم که یک صوفی (Meister Eckhardt) مسیحی بود یکچند در فلسطین سرکرده بود. میسترا کهارت عارف قدیم آلمان احتمالا از طریق اسکولاستیک به عرفان اسلامی مدیون است. قطع نظر از امکان اخذ و اقتباس، شاید شباهت احوال و اقوال بعضی از عرفاء مسیحی اروپا با احوال و اقوال (Quietistes) که می گفتند عرفاء ما نیز قابل ملاحظه باشد. از جمله قول کیه تیستها نجات فرد جز با لطف ربانی ممکن نیست، شباهت دارد به کلام صوفیه که مثل حافظ می گفته اند:
کشش چونبود از آنسو، چه سود کوشیدن؟