نسبت تصوف و عرفان اسلامی/ قسمت (۱)

ded0d43f607a3e2a36eed8deb9a6add0_L

عرفان اسلامی تا چه حد اصالت و ارزش دارد؟ در حقیقت عرفان اسلامی کمال عملی خویش را در تصوف یافت.

با اینهمه، تصوف که از زهد وپشمینه پوشی شروع شد بسبب پیوند با دعوی و ریای بعضی صوفیه که تن زدن از فرمان شریعت و دم زدن از اتحاد و حلول غالبا با آن همراه بود، نزد فقها و متشرعه منفور شد. اصحاب صفه – فقراء قدیم صحابه – باآنکه بهر حال لفظ صوفی با نام آنها ارتباط ندارد ظاهرا از خیلی قدیم زهدیا فقرشان سرمشق بعضی زهاد مسلمین شد. ابوذر غفاری یک نوع سوسیالیست اسلامی، سلمان فارسی یک درون گرای اهل فقر، مالک دیناریک راهب عرب، حسن بصری یک واعظ پارسا و رابعه عدویه یک زن دلسوخته از محبت الهی از قدیمترین کسانی بودند که راه صوفیه را با قدمهای نخستین کوبیدند.

بعدها، با ابراهیم ادهم تاثیر بودائی وارد تصوف شد، با ذوالنون تاثیر مسیحی و نو افلاطونی. حارث محاسبی محاسبه نفس رامدار کار خویش کرد و با یزید دم از حلول یا اتحاد زد. وقتی وبت به حلاج رسید تصوف مبلغی از حدود شریعت خارج شده بود و محافظه کاری امثال جنید هم نتوانست باز حیثیت آن را اعاده کند. چنانکه مساعی امام قشیری، ابو نصر سراج، غزالی و شیخ شهاب الدین سهروردی اگر چه آن را با شریعت تا حدی دوباره سازش داد لیکن مخالفت فقها و متشرعه را از بین نبرد. محیی الدین بن عربی و صدر الدین قونوی تصوف را از مسیرعملی خویش وارد قلمرو مباحث نظری کردند – و با آثار آنها تصوف اسلامی نوعی متافیزیک اشراقی شد. ابن فارض، عطار، مولوی و شیخ شبستری شعر راجلوه گاه این فلسفه تازه کردند و مخصوصا در کلام مولوی بود که تصوف اسلامی به اوج بیان رسید. ابن سبعین به آن تمایلات فلسفی داد، وعبد الکریم جیلی تمایلات گنوسی. وجود خانقاه ها و سلسله های فقر واخوت صوفیه هم تصوف را در بین عامه رواج داد و هم از ارتباط با عیاران و پهلوانان، اهل فتوت را از آن بوجود آورد – و طریقه جوانمردی را.