وهابیت شناسی/ تفاوت وهابیت با مذاهب سنی

2c70d279d9b5127d8d40a70ff3990ffa_L

برای روشن شدن بیشتر جایگاه وهابیت در جغرافیای فکری و عقیدتی مسلمانان و روشن شدن روح انحرافی این فرقه لازم است.

یکی از اصلی ترین ادعاهای این فرقه که همواره خود را جزئی از مذهب اهل سنت دانسته اند، روشن شود. از این رو تفاوت‏های اصولی این فرقه انحرافی با مکاتب اهل سنت و دلایل طرد این فرقه استعماری از سوی مذاهب اهل سنت حتی مذهب حنبلی را در ادامه بیان می‏کنیم.

اهل سنت در نصف اول از قرن دوم به دو فرقه کلامی تقسیم شدند؛ یکی فرقه اهل حدیث که در اعتقادات و احکام فقهی به ظواهر آیات و روایات تعبد داشتند؛ لذا برای خداوند قائل به اعضا و جوارح بودند و در میان آنان مشبهه و مجسمه نیز پدید آمدند. در مقابل اهل حدیث، فرقه معتزله وجود داشت که تعقّل و تفکرگرا بودند. این دو فرقه دائماً در برابر هم قرار داشتند. با تغییر شرایط در دستگاه خلفای عباسی، گاهی اهل حدیث از حمایت خلفا برخوردار می شد و گاهی معتزله با حمایت خلفا تقویت شده و اهل حدیث تضعیف می‏گردید.

از زمان متوکل عباسی تا زمان مقتدرعباسی شرایط به نفع اهل حدیث بود و فرقه معتزله تحت فشار سخت قرار داشت، تا این که ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری از اعتقاد اعتزالی خودش دست برداشت و با توبه و انابه در سلک اهل حدیث داخل می شود؛ سپس درصدد اصلاح آن برمی آید و در نتیجه اصلاحات او، فرقه جدیدی به نام فرقه «اشعری» پدیدار می‏شود. امروز اکثر اهل سنت از عقاید کلامی اشعری متابعت می کنند و فرقه های دیگر اهل سنت چندان در بین جامعه اهل سنت حضور ندارند. اهل سنت از جهت فقهی به چهار مذهب تقسیم شده است، که عبارت اند از: مذهب حنفی که توسط ابوحنیفه نعمان بن ثابت پایه گذاری شده است و تمام پیروان این مذهب در مسائل فقهی از فتاوی او تقلید می کنند؛ مذهب دوم مذهب شافعی است که مفتی و مجتهد آن امام ابو عبداللّه محمد بن ادریس شافعی است، مذهب سوم که با مرجعیت مالک بن انس به وجود آمد، مذهب مالکی نام دارد؛ مذهب چهارم مذهب حنبلی است که امام و پیشوای این مذهب احمد بن حنبل می باشد.

اما فرقه وهابیت، هرچند از جمله اهل تسنن به شمار می آید، لکن هم در مسائل کلامی با فرقه های کلامی اختلاف دارد و هم در مسائل فقهی با مذاهب اربعه دارای اختلافات می باشد. در مسائل توحید با همه اهل سنت، اعم از فرقه های کلامی و فقهی در تضاد می باشد؛ بلکه آنان توسط وهابیت به خاطر اعتقادشان به شفاعت، توسل به رسول اللّه و زیارت آن حضرت، تکفیر شده و جان و مال و ناموس آن ها برای وهابیون حلال گردیده است. قنوجی در این رابطه می گوید: در زمان ما اتباع عبدالوهاب که از نجد سر در آورده و بر حرمین مسلط گردیده و خودشان را منتسب به مذهب حنبلی می کردند، همه آنان اعتقاد بر این دارند که فقط آنان مسلمان هستند و غیر آن ها هر کسی می خواهد باشد، مشرک اند و با این شعار کشتار اهل سنت و علمای آن ها را مباح دانستند.

هیچ کدام از مذاهب اهل سنت، وهابی ها را در مذهب خودشان قبول ندارند. وهابیت خودشان را پیرو مذهب حنبلی می دانند، لکن حنبلی ها هم آنان را نمی پذیرند، بلکه علمای مذاهب اربعه حکم به تکفیر وهابیت صادر کرده اند، حتی برادر محمد بن عبدالوهاب به نام شیخ سلیمان بن عبدالوهاب که خود حنبلی مذهب بوده است، کتابی بر ردّ محمد بن عبدالوهاب به نام «الصواعق الالهیه فی الرد علی الوهابیه» نوشته است.