آیا آیاتی در قرآن هست که اشاره مستقیم به امام زمان(عج) دارد؟

c4ef1c5717f8e7f9d40d8ff0829d2d3a_L

 از دو دسته آیات قرآن، می توان برای وجود حضرت ولی عصر (عج) و ظهور آن حضرت استفاده نمود:

آیاتی که ضرورت وجود حجت الهی را در زمین بیان می کنند و آیاتی که بشارت به حکومت صالحان و مومنان بر روی زمین می دهد