علائم ظهور (۲)

98ec0092d694f3f780e032d45228a0f5_L

علائم الظهور غیبی که ربطی به سنت های تاریخی ندارند و از علم غیب بر می خیزند نیز همانند علائم الظهور سننی دورنمایی کلی از سرانجام انسان و اقوام آینده ارائه می دهند. بنابراین هردوگونه با وجود اختلاف در منشاء، نتیجه یکسانی می دهند.

در نوشتار گذشته به برخی از علائم ظهور پرداختیم و در این نوشتار به علائم الظهور سننی  و باقی مباحث علائم الظهور می پردازیم.

وقایعی چون اختلاف میان مردم، زیاد شدن ربا، کم شدن سود، کثرت فساد, مطلق العنان شدن اعراب، همگی آثار عملکرد جوامع دوره غیبت است که عنصر اراده و اختیار تاثیر مهمی در تحولات آن دارد. این گونه حوادث را می توان با تکیه بر سنت های تاریخی پیش بینی کرد، اما باید دو نکته را در نظر داشت: اول این که امکان ذاتی داشتن پیش بینی با امکان وقوعی فرق می کند و در مورد این نوع پیش بینی‌ها می‌توان گفت که هم‌آهنگ با سنت های تاریخی و نتیجه آنها هستند. نکته دوم نیز آن است که این پیش بینی ها همانند خاستگاهشان یعنی سنت‌های تاریخی حتمی الوقوع نیستند و به دلیل دخالت اراده و اختیار انسان قابل تقدیم و تاخیر و تغییرند، اما این به معنای تخصیص اکثر نیست و همانگونه که سنت های تاریخی عام و کلی بودند، علایم نشأت یافته از آنها نیز که همان علائم الظهور سننی باشند, عام و کلی هستند. دلایل متعددی برای اثبات وجود علائم الظهور سننی می توان ذکر کرد،طبق حدیثی در این باره از امام صادق علیه السلام گفته می شود که: برداشتن کوه راحت‌تر از برانداختن دولتی است که وقت و زمان سقوطش نرسیده است. امام صادق علیه السلام به صورت ضمنی بر سنت الهی و اجل داشتن هر قوم و دولتی که از سنن تاریخی است، اشاره می‌کند و آینده این دولت را نیز پیش بینی می کند که چند نسل خواهند بود، ولی این به معنی محال بودن ایجاد و تاخیر و تقدیم و تغییر در حوادث آینده نیست. به همین دلیل امام از لفظ «ایسر» استفاده می کند، نه از لفظ محال بودن، چرا که یکی از سنت های الهی تغییر سرنوشت قوم به دلیل تغییر در خودشان است.

علائم الظهور غیبی که ربطی به سنت های تاریخی ندارند و از علم غیب بر می خیزند نیز همانند علائم الظهور سننی دورنمایی کلی از سرانجام انسان و اقوام آینده ارائه می دهند. بنابراین هردوگونه با وجود اختلاف در منشاء، نتیجه یکسانی می دهند.

در بحث علت و معلول، علت به دو نوع تقسیم می شود:

الف) علت طبیعی، مانند آتش که به جوشیدن آب می انجامد. این گونه علت را می توان فاعل بالطبع یا فاعل بالقسر نامید، زیرا فعل در هر دو صورت نیاز به علم و اراده ندارد. پس بی تردید عمل کردن آن پیش بینی شدنی است و هیچ استثنایی را نمی پذیرد. به همین دلیل، می توان قواعد عمل کرد آن را قانون نامید.

ب) علت غیر موجب، مانند انسان که باعث ایجاد امری می شود. در این مثال، انسان همانند آتش علت ایجاد امری است، ولی همانند آتش، موجب و ناگزیر نیست، زیرا علم در فعل او دخالت دارد و کار وی اختیاری است و در اصطلاح «فاعل بالاختیار» نامیده می شود. علاوه بر آن، انسان اراده ای دارد که فعل و عملکرد او را متفاوت می‌کند، یعنی با وجود اراده، انسان مغلوب و مستکره مطلق انتخاب خود نیست و بعد از انتخاب در جبر برآمده از علیت طبیعی گرفتار نمی شود، و اگرچه اندک، امکان تغییر در نتیجه انتخاب خود را دارد. از این رو، قواعد عمل کرد او را نمی توان قانون نامید،بلکه باید از تعبیر سنت استفاده کرد. این اصل در ضوابط اجتماعی و قواعد حاکم بر حوادث اجتماعی و تاریخی نیز وجود دارد و نمی توان آنها را قانون نامید، زیرا این قواعد جبری نیستند، هرچند کم، امکان تغییر دارند. با وجود چنین حالتی، نمی‌توان این علائم را خارج از دایره‌ی علیت دانست،زیرا همه سنت های تاریخی نتیجه عمل کرد آزادانه انسان ها هستند و علائم الظهور غیبی و هم علائم الظهور سننی، وجود ارتباط علّی و معلولی میان حوادث گذشته و آینده را می نمایند.

شاید گمان شود که علائم الظهور سننی و علائم الظهور غیبی هر دو موجب سلب آزادی و اختیار انسان می شوند، چرا که اگر معصومان وقوع حوادثی را در آینده از طریق علم غیب خبر داده اند، چاره‌ای از وقوع آنها نیست و هم چنین سنت های تاریخی حاکم بر جامعه، افراد را نیز در بر می‌گیرد و همگان مقهور و مجبور و نتایج آنهایند که به صورت علائم الظهور سننی بیان شده اند. اما به رغم این پندار، همان گونه که در بحث سنت های تاریخی گذشت،این سنت‌ها از آزادی و اختیار باز دارند. به همین دلیل، در روایت به آنها علائم غیر محتوم گفته شده است. این علائم نه تنها موجب جبر و قهر نمی شوند، بلکه با علم آموزی و بیان عاقبت کارهای انسان‌ها و جوامع، حق انتخاب و اختیار انسان را می افزایند. انسان می تواند با آگاهی از عاقبت انتخاب خود، بهترین را برگزیند.

در رابطه با علائم الظهور غیبی هم که برخی از آنان محتوم و حتمی معرفی شده اند، باید گفت که این علامت ها سه نوع اند: نوع اول نشانه هایی است که خبر از ظهور افراد خاصی چون سفیانی و یمانی و یا کشته شدن نفس زکیه می دهند. نوع دوم نشانه ای است که خبر از وقوع حادثه ای طبیعی مثل فرو رفتن زمین در بیداء می دهند. نوع سوم هم وقوع امری غیرطبیعی و خارق عادت، مانند صدایی آسمانی را پیش گویی می‌کند. هر سه نوع علا.ه بر حتمی بودن، وجه مشترک دیگری نیز دارند؛ مفصل به زمان ظهور هستند و با آن که برای ظهور وقتی تعیین نشده، برای هرسه این علائم وقت تعیین شده است و گفته شده که چه مقدار با ظهور امام زمان فاصله دارند. پس این حوادث علاوه بر اینکه جزو سنت های اجتماعی و تاریخی نیستند تا همه افراد را شامل شوند و حق انتخابی را سلب و یا محدود سازند، به دلیل نزدیکی به ظهور و تعیین وقت دقیق، باعث افزایش علم انسان می‌شوند و حق انتخاب را افزایش می دهند. افزون بر اینکه هیچ یک از علائم الظهور غیبی و علائم الظهور سننی، دایره انتخاب را می گسترانند و عامل جبر و قهر به شمار نمی آیند.

نکته پایانی این که بسیاری از وقایع که در متون دینی به آنها اشاره شد، از جمله ملاحم و فتن هستند که پیامبر و امامان معصوم آنها را برای خبر از آینده ذکر کرده اند و هرگز از لفظ علامت ظهور یا امثال آن استفاده نکرده اند، فقط گاهی گفته شده که این وقایع قبل از ظهور واقع خواهند شد، هرچند بعدها به دلیل تبعیت از عرف، از آنها نیز به علائم الظهور تعبیر شده است. همچنین علامت بودن با عامل بودن فرق دارد، اگر عامل و علت بوجود بیابد، معلول هم باید پدید آید، اما چنین ضرورتی در علائم وجود ندارد، همانگونه که علامت های عذاب در میان قوم یونس ظاهر شد اما عذاب نیامد. در مورد علائمالظهور سننی هم می توان گفت که احتمال دارد برخی از علامت ها اتفاق افتاده باشند، ولی به دلیل عملکرد انسان ها ظهور به تاخیر افتاده و با حتی احتمال دارد به دلیل رفتار انسان ها در ظهور تعجیل شود و برخی از علائم، امکان تحقق و وقوع پیدا نکنند.