نگهبانی ایمان ؛ از وظایف منتظران

68904008f966ea86ffdacaa829261e3d_L

 

یکی از ابعاد عظیم تکلیف حساس و بزرگ، در روزگاران انتظار، حفظ دین و نگهبانی مرزهای عقیدتی است.

لازم است فروغ ایمان، و نور یقین همواره در دل و جان مردم محفوظ باشد. لازم است جان و دل نوجوان در برابر تابش اعتقادات حق قرار گیرد. لازم است ایمان، جزء وجود آنان باشد و چون خون، همه وجود آنان را گرم کند، و چون روح، جوهرِ حیات آنان باشد. لازم است سعی شود تا ایمان اعتقادی، با ایمان عملی در آنان، اتحاد یابد، و در زندگانی آنان حضور قاطع بیابد.
در عصر انتظار، ممکن است شبهه هایی در ذهن برخی بیاید، یا شیاطین پنهان و شیاطین آشکار، به سست کردن پایه های اعتقادی جوانان برخیزند؛ باید در برابر این شبهه ها مقاومت کرد، و آنها را از ذهن ها زدود. همچنین مسائلی، در روند زمانه، و پیدا شدن افکار بروز می کند، که ممکن است ظلمت های فکری بیافریند، و به ایمان ها زیان برساند؛ باید در برابر این مسائل نیز پایدار بوده و در رد و رفع آنها، و روشن کردن پوچی آنها، به کوشش برخاست.
نگهبانان میراث قرآنی و فرهنگ تربیتی اسلامی، باید در برابر همه این تهاجمات پایداری کنند، و به تناسب هر مورد، به دفع این زیان ها و خطرها بپردازند. حفظ و گسترش اعتقاد دینی، و شناخت درست اعتقادی و عملی در روزگار متصل به ظهور، مفیدتر، بلکه لازمتر است و این بدان علت است که تنها دارندگان عقیده و عملند که در مسائل و حوادث پیش از ظهور گم نمی شوند، و دچار تردید نمی گردند تا به هنگام ظهور مهدی اعتقاد صحیح و عمل صالح، در مردم منتظر حفظ گردد.
در احادیث از اهمیت ایمان، در عصر غیبت، به گونه هایی عجیب یاد شده است، و منتظران مؤمن، دارای مقام و منزلت شمشیر زنان در رکاب پیامبر دانسته شده اند؛ پیامبر آنان را برادران خود خوانده است. همچنین از نظر خردمندی، و بصیرت و اعتقاد و اخلاص، مورد ستایش بسیار قرار گرفته اند. دل های منتظران مؤمن چونان قندیل های روشن توصیف شده است.