استراتژی امام (ره) در مورد اسرائیل/قسمت ششم

74bf5a824f7e9438c5244804a5eeb234_L

لزوم براندازی و محور اسرائیل در منطقه

قبلا هم تذکر دادهام که دولت غاصب اسرائیل با هدف هایی که دارد برای اسلام و ممالک مسلمین خطر عظیم دارد و خوف آن است که اگر مسلمین به آنها مهلت دهند، فرصت از دست برود و جلوگیری از آنها امکان پذیر نشود و چون احتمال خطر متوجه به اساس اسلام است لازم است بر دول اسلامی بخصوص و بر سایر مسلمین عموما که رفع این ماده فساد را به هر نحو که امکان دارد بنمایند و از کمک به مدافعین کوتاهی نکنند و جایز است از محل زکوات و سایر صدقات در این امر مهم حیاتی صرف نمایند.
پاسخ امام خمینی به گروهی از فدائیان ، صحیفه نور ، ج ۱ ، ۴/۶/۴۷ ،صص ۴۵-۱۴۴