اندیشه امام خمینی در مورد امریکا/قسمت هفتم

402780422ec85fb86dc235206c3f9969_L

هرچه فریاد دارید، بر سر آمریکا بکشید

بدانید شما با یک قدرتى مواجه هستید که اگر یک غفلت بشود، مملکتتان از بین مى ‏رود. غفلت نباید بکنید. غفلت‏ نکردن به این است که همه قوا، هرچه فریاد دارید، سر (آمریکا) بکشید، هرچه تظاهر دارید، بر ضد آن بکنید. هر عملى دارید؛ عمل مثبت را، (بر ضد) آن کنید.