ضرورت و بداهت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره)

be309fc247327a30fad770e6d80960a7_L

ولایت فقیه از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق مى شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد.

 به این معنى که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالًا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بى درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت. اینکه امروز به ولایت فقیه چندان توجهى نمى شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعى مسلمانان عموماً، و حوزه هاى علمیه خصوصاً مى باشد. اوضاع اجتماعى ما مسلمانان و وضع حوزه هاى علمیه ریشه تاریخى دارد که به آن اشاره مى کنم.