غزل امام خمینی با موضوع عید نوروز

ba0dcc459ba28dad37cba99e09a9c5b8_L

 باد نوروز وزیـــده است به کوه و صحرا ****جامه عیـــد بپـــوشنـــد، چه شاه و چه گدا

بلبل باغ جنان را نبـــود راه به دوست**** نازم آن مطـــرب مجلـــس کـــه بود قبله نما

صوفى و عارف ازین بادیه دور افتـادند ****جــام مى گیر ز مطــرب، که رَوى سوى صفا

همه در عید به صحرا و گلستان بروند**** من ســرمست، ز میخـــانه کنـــم رو به خدا

عید نوروز مبارک به غنــــى و درویش ****یــــــار دلـــــدار، ز بتخـــانــــه درى را بـــگشا

گر مرا ره به در پیر خــــــرابات دهى ****بــه سر و جان به سویش راه نوردم نه به پا

سالها در صف اربــــــاب عمائم بودم ****تـــا بـــه دلـــدار رسیدم نـــکنم بـــــاز خــطا