« طوفانِ مقاومت »

9805c3e04d4b70b00e160df77a41ae5b_L

راستش را بخواهی اگر به خودِ آدم باشد و به عقلش ، جلوی یک حریفِ زورگو تا یک جایی مبارزه می کند و می ایستد ؛ از آن به بعد می گوید : ولش کن … ما که حریف او نمی شویم … بگذار برایش سر کج کنیم تا نابودمان نکند …
اما نکته همین جاست که این عقل ، خیلی وقت ها اشتباه می کند . اینجا از آن جاهایی است که باید نسخه را « عقلِ کل » بپیچد . و این همان نکته ای بود که پیرمرد آن را فهمید و معجزآسا روبروی همه ی قدرت ها ایستاد .

عقلِ کل می گوید : « ای کسانی که ایمان آورده اید ، هنگامی که کفار را حمله ور دیدید به آنها پشت نکنید ؛ و هر کس در این وقت به آنها پشت کند مگر برای ترتیب جنگی یا تعویض جبهه ای ، غضبی از سوی خدا را خریده است و جایگاهش جهنم است که چه بد مقصدی است … و شما آنها را نکشتید بلکه خدا آنها را کشت ؛ و تو تیر نینداختی آنگاه که انداختی بلکه خدا انداخت ؛ و برای آن بود که مؤمنین را با آزمایشی نیکو امتحان کند ، که او شنوا و دانا است … »

و  امام خمینی به نسخه ی عقل کل عمل کرد . او می دانست که پشت کردن به دشمن و کوتاه آمدن ، ذلتِ قطعی و سرافکندگیِ همیشگی است . او می دانست که تنها راه پیروزی مقاومت است . پس ایستاد . و به همه یاد داد ایستادن را . در آن وقتی که آمریکا قدرتِ افسانه ای جهان بود و جمهوری اسلامی ، یک انقلابِ چند ماهه . و همه دیدند که وقتی کار دستِ امام خمینی باشد ، واقعا آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند …

آخر هم آمریکا هیچ غلطی نتوانست بکند ؛ غلط را آنهایی کردند که به پیرمرد جام زهر نوشاندند . آنهایی که فکر کردند معادلات جهانی و توازن قدرت ، فقط همان آمار و ارقامی است که روی میزهاشان ولو شده است . آنهایی که هنوز هم نمی فهمند چطور اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه از حزب اللهِ امام خمینی شکست خورده است …

نمی فهمند که خدا اگر می خواست که خودش با زلزله ای یا طوفانی ، یا خدمت شما عرض شود سونامی ای ، دشمنانش را نابود می کرد ؛ اما اینطور نخواسته است . بلکه خواسته است تا به وسیله ی بندگان صالحش این کار را بکند . تا محکی باشد برای تشخیص سره از ناسره . و مگر طلا را به آتش محک نمی زنند ؟!

نمی فهمند که وقتی خدا ایستادگیِ ملتش را پسندید ، آن وقت به کوچکترین چیز که ذراتِ شن باشد هم می تواند دشمن را تار و مار کند . نمی فهمند که طوفانِ شنِ طبس معجزه ی روح الله بود . و همان وقت عده ای در مرکزِ حکومت ، دسته جمعی استعفا می دادند ، که شماها دیوانه اید ؛ مگر می شود جلوی آمریکا ایستاد ؟!

و کاش دست شان می شکست و جام زهری در کار نبود تا معلوم می شد که ناله ی شبِ صاحب نفسی چگونه تمام ارتش دنیا را به هم می ریزد . کاش جام زهری در کار نبود تا معلوم می شد که مقاومت نتیجه می دهد . کاش جام زهر نبود تا معلوم می شد که شعار جنگ جنگ تا پیروزی به واقعیت نزدیک بود …

امروز باز هم آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند ، اما « جام زهر به دست ها » هنوز هستند و دستانِ پلیدشان را به سوی خلفِ روح الله دراز کرده اند . و می خواهند وسط این جبهه به دشمن پشت کنند حتی اگر به قمیت غضب الهی باشد ؛ آمریکا را بچسب ، خدا که ابرقدرت نیست ! کاش جام هایشان توی سرشان بخورد ، تا نیاید آن روز که ایران هم بشود عبرتی برای آیندگان …