قطب نما | وصیت نامه

eb9bf436458080249c7633d607611800_L

وصیتنامه‌ی امام، لبّ ارزشهای مورد نظرامام است؛ اینها را امام باقی گذاشته، زنده گذاشته است. لذاست که این ارزشها قابل تحریف نیست، قابل تغییر نیست.

وصیتنامه‌ی امام جلوی چشم ما است

اصول امام، اصول روشنی است. خوشبختانه بیانات امام، نوشته‌جات امام در بیست وچند جلد در اختیار مردم است؛ همه میتوانند مراجعه کنند. ما مفید نمیدانیم که به اسم امام تمسک کنیم، اما اصول امام رابه فراموشی بسپریم؛ این غلط است. اسم امام و یاد امام به‌ تنهائی کافی نیست؛ امام با اصولش، با مبانی‌اش، با نقشه‌ی راهش برای ملت ایران یک موجود جاودانه است. نقشه‌ی راه در اختیار امام است و آن را به ما عرضه کرده است؛ اصول امام مشخص است.

راه امام و خط امام و انگشت اشاره‌ی امام و نشانه‌هائی را که امام برای پیمودنِ این راه قرار داده است، باید قدر دانست؛ از همه بیشتر جوانها ومسئولین کشور باید به مسئله‌ی توصیه‌های امام و وصیتنامه‌ی امام به چشم یک دستورالعمل نگاه کنند.

امروز قوای ثلاثه و مسئولان گوناگون کشور – اعم از نظامی و غیر نظامی و سیاسی و اجتماعی و خدماتی – باید دستورالعمل کار خود را همین وصیتنامه‌ی امام و راهنمائی های امام قرار بدهند.

آنچهکه امام بزرگوار از اظهارات خود، از گفته‌های خود، از نوشته‌های خود درمیان ما باقی گذاشت، بیّنات است، محکمات است؛ متشابهات نیست که کسی آنها رانفهمد. آخرین سخن امام هم وصیتنامه‌ی امام است. من همیشه به مسئولین وکسانی که در دولتهای گوناگون یک کار مهمی دستشان بوده است، توصیه میکردم که به وصیتنامه‌ی امام مراجعه کنند. وصیتنامه‌ی امام، لبّ ارزشهای مورد نظرامام است؛ اینها را امام باقی گذاشته، زنده گذاشته است. لذاست که این ارزشها قابل تحریف نیست، قابل تغییر نیست.

صراط مستقیم انقلاب

مواضع امام بایستی به طور روشن و واضح – همان طور که خود او گفت، همان طور که خود او نوشت – تبیین شود؛این ملاک راه امام و خط امام و صراط مستقیم انقلاب است.

نباید برای خوشامد این و آن، برخی از مواضع حقیقی امام را یا انکار کرد، یا مخفی نگه داشت. امام هویتش، شخصیتش به همین مواضعی است که خود او با صریح‌ترین بیانها، روشن‌ترین الفاظ و کلمات، آنها را بیان کرد. همین‌ها بود که دنیارا تکان داد.

خط امام اجزایی دارد، مهمترین آنچه که درباره خط امام و راه امام می شود گفت، چند نکته است که من عرض می کنم. و  بخصوص به جوانها عرض میکنم: بروید وصیتنامه‌ی امام را بخوانید. امامی که دنیا را تکان داد، امامی است که در این وصیتنامه منعکس است.

دریافت قسمت دوم مجموعه  قطب نما | وصیت نامه

منبع : پایگاه پژوهشی راهبردی