شیوه های موثر امر به معروف و نهی از منکر قسمت سوم

e2b60c0f7b38085a109be018b407a9c9_L

پنج نکته بعدی شامل برخوردهایی با مهر و محبت و شیوه آسان سازی و وعده های خداوند می باشد

نکته یازدهم: با مهر و محبت رابطه برقرار کنیم

عشق و محبت بهترین زمینه انگیزه برای امر به معروف و نهی از منکر است.در بخش مهمی از قرآن، خداوند نعمتهای خود را می شمارد تا عشق انسان را نسبت به خود زیاد کند.این، زمینه ای است برای اینکه هرچه راکه اودوست دارد، انجام دهیم و هر چرا که دوست ندارد،انجام ندهیم.

کسی که میخواهد دیگری را به معروف و نیکی سفارش کند و یا از کار بدی باز دارد،بهترین راه آن است که با بیان و یاد نعمتها و الطاف الهی ابتدا او را عاشق کند ، درآن صورت، عاشق هم تسلیم انجام فرامین است و هم از هرکارخلافی که معشوق دوست ندارد، پرهیزمی کند.کسانی که میخواهند فرزندان خود را به نماز وادارند، باید نعمتهای الهی را برای آنها بشمارند.

نکته دوازدهم: شیوه آسان سازی

گاهی افراد گناهکار خیال می کنند که ترک گناه و یا انجام فلان معروف برایشان مشکل است. یکی از شیوه های امر به معروف ونهی از منکر آن است که ما کار را امکان پذیر و شدنی قلمداد کنیم و به مردم بگوییم : انجام دادن معروف کار آسانی است . در قرآن و روایات، نمونه هایی به چشم می خورد که انسان اگر اراده داشته باشد، همه چیز برای او آسان می شود. همسر فرعون در کاخ طاغوت حامی موسی بود. ساحرانی که برای مبارزه با موسی آمده بودند یکباره از طرفداران موسی شدند.

نکته سیزدهم: آموزش

آموزش از دو حیث قابل بررسی است:

نخست آنکه آمر به معروف و ناهی از منکر در مقام عمل به این فریضه الهی، آموزش های لازم را دیده باشد این آموزشها تنها در کلاسهای متداول و مرسوم مورد نظر نیست بلکه برای افزایش اثر کلام خود لزوما باید نسبت به خود فریضه امر به معروف ونهی از منکر آگاهی هایی داشته باشد و با علم و آگاهی به وظیفه خود عمل نماید.

و دوم اینکه باید رفتارهای صحیح اجتماعی از طریق مختلف آموزش داده شودکه ازجمله می توان به لزوم تدوین متون آموزشی مناسب در مراکز آموزشی اشاره نمود.
نکته چهاردهم: هماهنگی و برنامه ریزی

امروزه نوع ارتباط در جامعه با گذشته متفاوت است، دشمنان هم برای مقابله با دین، تهاجم برنامه ریزی شده­ای دارند. برای مقابله با این هجوم هم باید با برنامه ریزی عمل کرد. هماهنگی میان ارگانها و نهادهای مختلف و مراکز فرهنگی و تربیتی و فرهنگ سازی ضروری است و گرنه تلاش دراز مدت گروهی با یک برنامه دیگر خنثی می شود و زحمات بر باد می رود.

نکته پانزدهم: وعده و وعید ها

یکی از راههای امر به معروف ونهی از منکر، بیان وعده های الهی خداست. ازآنجا که انسان برای انجام هر کار معروف و یا ترک هر منکر نیاز به انگیزه دارد، این وعده ها می توان یکی از بهترین انگیزه ها باشد. انبیاء به مردم می گفتند، شما از راه انحراف خود دست بردارید و استغفار کنید.خداوند شما را به نحوی خوبی کامیاب می کند.

وعده ها در ترک منکر نقش مهمی دارند. قرآن در سوره یوسف آیه ۷۶ می فرماید: کسانی که از طاغوتها پیروی می کنند، هم در دنیا به قهر ولعنت خداوند گرفتار می شوند و هم در آخرت.