عامل بودن/ پایبندی آمر و ناهی به گفته‏ های خود – قسمت اول

1f77879b610476cf4577162eb46bba35_L

عمده فقیهان این شرط را جزو شرایط وجوب ندانسته و گفته اند که چون این فریضه واجب توصلی است و قصد قربت در آن شرط نیست.

فقیهان، این شرط را جزو شرایط وجوب امر به معروف و نهى از منکر ندانسته و گفته‏ اند که، چون این فریضه، واجب توصلى است و قصد قربت در آن شرط نیست، حتى بر تارکان معروف و مرتکبان منکر نیز واجب است (تحریر الوسیله امام خمینی، ج ‏۱، ص ‏۴۷۵، م ۲۰).  اما، این داورى تنها یک جنبه قضیه را حلّ مى‏ کند و نشان مى ‏دهد که به لحاظ فقهى، همه مکلفان مخاطب این فریضه ‏اند و تارکان معروف و فاسقان، همان‏ قدر موظف به اجراى این فریضه‏ اند، که عاملان به معروف و صالحان. اما این فریضه بار اجتماعى نیز دارد و جنبه تربیتى و اصلاحى آن فراتر از ساقط شدن تکلیف است؛ بنابراین به سادگى نمى‏توان مسئله را حل ‏شده دانست. سعدى داستانى در این باب دارد که بعد اجتماعى این فریضه و نقش این شرط را در آن خوب به نمایش مى‏گذارد. به روایت سعدى: فقیهى به پدرش گفت: هیچ از (این) سخنان (رنگین و دلاویز) متکلمان (گویندگان) در من اثر نمى‏کند. سبب (ش) آن (است) که از ایشان کردار(ى‏ که) موافق گفتار (شان باشد) نمى‏بینم. نظر سعدى این است که انسان باید بتواند گفته را از گوینده جدا کند و اگر گفته درست بود، بى‏توجه به صاحب آن، به جان بپذیرد و آن را به کار بندد. حق آن است که اگر آدمى به این حد از رشد و کمال برسد که بتواند فارغ از دغدغه ‏هاى گوناگون، گوهر را از خلاب (گِل و لای) بیرون بکشد و سخنان حق را از اهل باطل بپذیرد و حکمت را گمشده خویش بداند که آن را هرجا یافت، مملوک خود بشناسد و این سعادت و کمال است.
ادامه دارد… .