چگونگی انگیزه سازی مذهبی و انقلابی/ قسمت (۴)

1ad1d30c85154d4fa5d38162121a09a7_L

معایب و مزایای کاربرد انگیزه‌های بیرونی

اثر بخشی سیستم انگیزشی بیرونی وابسته به اصولی از جمله توجه به تفاوتهای فردی، انتخاب نوع مشوق ، طول زمانی ارائه مشوق و میزان تلاش برای رسیدن به هدف و … می باشد بدین لحاظ کاربرد انگیزش بیرونی زمانی معنی پیدا خواهد کرد که مطابق با اصول دقیق و صحیح طراحی و اجرا شود. در این صورت و با رعایت این جوانب نتایج سریع وکارآمد این سیستم بسیار قابل توجه خواهد بود.

از سوی دیگراستفاده از این برنامه‌ها از آنجا که با مسائل و هزینه‌های اقتصادی پیوند می‌خوردچندان مقرون به صرفه نخواهد بود و قابل توجه ‌تر اینکه احتمال کاهش عملکرد بعد ازقطع مشوقهای بیرونی بسیار بالا خواهد بود. بر این اساس رفتار مورد نظر تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که مشوق بیرونی همچنان وجود دارد و جالب تر اینکه در برخی اوقات حفظ همان سطح اولیه مشوق بیرونی کاهش عملکرد را نیز موجب خواهد شد.

از طرفی تداوم و تکراری بودن پاداش بیرونی ارزش آن را به عنوان محرکی که سیستم انگیزشی فرد را راه اندازی می‌کند، کاهش خواهد داد. بنابراین استفاده از روال افزایشی در استفاده از این مشوقها اهمیت بسزایی پیدا می‌کند. از سوی دیگر استفاده کلان از این سیستم بویژه در سنین پایین سبب شکل گیری و عادت به سیستم انگیزشی بیرونی خواهد شد. به این صورت که افراد یاد خواهند گرفت همواره با مشوقهای بیرونی فعالیت کنند و کمتر ازانگیزش درونی که سیستمی پایا و مقاوم است استفاده خواهند کرد.

این در حالی که ایجاد انگیزه های درونی نیاز به هزینه های مادی نداشته و قلیل المعونه خواهد بود.