چگونگی انگیزه سازی مذهبی و انقلابی/ قسمت (۲)

74477d724d2cdd9978d8480dc0573d87_L

تعاریف

انگیزه، حالات درونی فرد است که موجب تداوم رفتار تا رسیدن به هدف می‌شود. انگیزه ارتباط مستقیم و مثبت با رشد تربیتی افراد دارد.

به همین علت علاوه بر آنکه انگیزه وسیله‌ای برای رشد همه جانبه در نظر گرفته می‌‌شود، گاهی از آن به عنوان هدف نیز نام برده می‌شود، زیرا با افزایش انگیزه،افراد به حرکت درآمده و به تبع آن رشد تربیتی  نیز پدید می‌آید.

از آنجا که تفاوت ها و قابلیت های فردی به‌عنوان دو عامل اساسی در رشد تربیتی افراد ، کمتر تحت تأثیر مربی یا سرگروه واقع می‌شود، سعی بر آن است که با افزایش انگیزه متربیان حداکثر بهره‌وری از استعدادهای ایشان صورت گیرد. زیرا در حالت مساوی و برابری قابلیت های افراد، مشاهده شده است که رشد افراد با انگیزه چشمگیرتر از افرادی با انگیزه های معمولی بوده است. با وجود آنکه مربیان در تغییر قابلیت ها و تفاوتها نقش چندانی ندارند، ولی می‌توانند در بالا بردن انگیزه متربیان مفید واقع شوند.

انواع انگیزه

برای انگیزه به اعتبارات مختلف تقسیم بندی های متفاتی بیان شده است ،‌ که غالب آنها با یکدیگر همپوشانی دارند. اما در یک تقسیم بندی بسیار معروف و کاربردی انگیزه به دو نوع درونی و بیرونی قابل تقسیم است. انگیزش درونی به مواردی اطلاق می‌شودکه پاداش مورد انتظار فرد در قبال رفتاری معین ، یک منبع درونی است. یعنی فرد جهت رسیدن به تقویتهای درونی عمل ویژه‌ای را انجام می‌دهد، خواه این عوامل درونی باعوامل بیرونی همخوانی داشته باشند یا نداشته باشند و حتی موجب تنبیه فرد شوند. انگیزش درونی موجب می شود تا فرد برای رسیدن به یک حالت یا شرایط معین بیرونی رفتاری را انجام دهد. از انواع انگیزه های درونی می توان به ۱- عمل به تکلیف الهی  ۲- رضایت خاطر  ۳- احساس رشد همه جانبه ۴- … اشاره کرد.

 انگیزه‌های بیرونی به آن دسته از انگیزه‌ها گفته می‌شود که منبع و کانون اثر بخش آنها در محیط فرد قرار داشته و به عنوان یک عامل بیرونی فرد را ترغیب به انجام فعالیتی خاص می‌کند. پاداشهایی که فرد در قبال انجام فعالیتهای مبتنی بر این انگیزه‌ها دریافت‌ می‌دارد،پاداشهای بیرونی هستند. این پاداشها اغلب پاداشهایی ملموس و همگانی هستندفرد با پیش بینی و آگاهی از احتمال دریافت این پاداشها رفتارهای خود را سازمان می‌بخشد و بسته به شدت تمایلی که این پاداشها در وی ایجاد می‌کند فعالیت خود را تارسیدن به آن تداوم می‌بخشد. این پاداشها هر چند ممکن است مبنی بر نیازهای فردی  باشد، اما اغلب مبتنی بر نیازهای همگانی هستند. مثل ۱- حقوق ۲- افزایش حقوق۳- تائید ۴- محبت ۵- احترام ۶- نمره  ۷ – تشویق با تنبیه