چگونگی انگیزه سازی مذهبی و انقلابی/ قسمت (۱)

4c68d8a6ca0ec75a78675ad8dd548b00_L

به اعتقاد برخی از دست اندرکاران طرح صالحین مهمترین مشکل در اجرای صحیح و بهینه این طرح در پایگاه های مقاومت بسیج ،‌

انگیزه نداشتن بسیجیان برای شرکت در برنامه های حلقه های تربیتی از یک سو و از سویی دیگر عدم انگیزه در برخی دست اندرکاران طرح ( اعم از فرمانده ،‌ مربی ،‌ سرگروه و … ) می باشد. مشکلی که باعث ایجاد یأس و ناامیدی مجریان طرح در پایگاه شده و باعث حرکت آنها به سمت ارائه گزارش های صوری از اجرای طرح می گردد. به عنوان مثال مسؤول یکی از پایگاه های مقاومت بسیج در خصوص اجرای طرح صالحین می گفت: در پایگاه ما بیش از ۱۲۰ بسیجی فعال ثبت نام کرده اند در حالی که هنگام فراخوانهای رسمی کمتر ۱۵ نفر از ایشان در برنامه شرکت می نمایند. سپس این فرمانده نتیجه می گرفت جمع شدن ۲۰ نفر از بسیجیان در حلقه های تربیتی طرح صاحین بیشتر شبیه به یک افسانه بوده و خواب و خیالی بیش نبوده و تحقق آن نیاز به معجزه الهی دارد!

به اعتقاد نگارنده، مهمترین مشکلی که در این پایگاه و یا پایگاه های مشابه وجود دارد،‌ عدم ارتباط نزدیک تربیتی و نبود انگیزه های لازم در بسیجیان برای حضور در برنامه های پایگاه و به تبع آن طرح صالحین می باشد. که با دقت در روش های ایجاد انگیزه های مذهبی و انقلابی در افراد می توان این مشکل را تا حد زیادی رفع نموده و به تحقق طرح در پایگاه ها کمک کرد.