انسان و برنامه؛ دو عنصر تشکیل تشکیلات فرهنگی/ قسمت (۳)

856eede84569e787f889276a13687c4c_L

ویژگی های تشکیلات

۱- یک پدیده ی انسانی است.
۲- مجموعه ای از انسان هاست.
۳- مجموعه ای از انسان های هم اندیشه است.
۴- مجموعه ای از انسان های هم هدف که نقش های مکملی برای خود می سازند.
۵- مجموعه ای از انسان ها که برای رسیدن به هدف استراتژی دارند.