یادی از سید مرتضی آوینی

[ad_1]


چه حرفی می توانم بر زبان آورم که حق مطلب را در شان فرا زمینی سید شهیدان اهل قلم ادا کند جز اینکه بیست و سومین سالگرد شهادت جانگدازت بر ملت ایران تبریک و تسلیت بی پایان باشد ، آقا سید مرتضی آوینی.

[ad_2]

لینک منبع