مهارت گروه داری / قسمت (۷)

91a2cbd3734d991ccf6d588c0cf42602_L

عناصر صحبت‌های گروهی
نتیجه گیری مناسب

اغلب اگر شنوندگان دریابند که گوینده در صدد القای مطلبی به آنان است، تأثیر پذیری کمتر می‌شود.

در این گونه موارد، بهتر است ناطق به نحوی گفته‌های خود را آرایش دهد. که به طور غیر مستقیم، مطلب را انتقال دهد و گفتار، خود به خود به «نتیجه گیری» منتهی شود، بی آن که گوینده تصریح کند «پس نتیجه می‌گیریم که… .»
گاهی شنوندگان یا خود بحث، به گونه‌ای است که  نیازمندبه نتیجه‌گیری و جمع‌بندی مطالب توسّط گوینده است. در این گونه موارد، سرگروه باید مجموعه‌ی مباحث خود را، به نحوی به پایان برساند که اعضای گروه، نتیجه‌ی روشن و جمع‌بندی کاملی داشته باشند و بدانند که مطلب چه بود و چه شد.
کیفیّت به پایان رساندن سخن نیز مهمّ است. «دیل کارنگی» توصیه می‌کند که صحبت خود را با یکی از راه‌های زیر تمام کنید:
الف ـ خلاصه‌ی مطالبی که گفته اید، را بگویید.
ب ـ شنوندگان را به فعالیّت وادارید.
ج ـ شنوندگان را تعریف و تمجید کنید.
د ـ با مطلب شیرین و خنده داری، نطق خود را خاتمه دهید.
ه ـ نکته‌ی شاعرانه‌ای بگویید.
و ـ سخن خود را با ذکر جمله‌ای از یک کتاب مقدّس خاتمه دهید.
ز ـ در خاتمه صحبت اوج بگیرید و مطالب و نکات مؤثّر را تبیین کنید.