مهارت گروه داری / قسمت (۴)

64bbfaf26f556ccaafd5729a1d3e079f_L

عناصر صحبت‌های گروهی

۱- «مقدّمه»

بجز برای برخی صحبت‌ها که نیازی به «مقدّمه» نیست،

اغلب باید سرگروه، مطالبی را به عنوان مدخل کلام بیاورد تا شنوندگان هم به موضوع، هم به گوینده و هم به اهمّیّت بحث، توجّه پیدا کنند. مقدمه، از نظر تناسب با گوینده، موضوع، جلسه، و مخاطبان باید تنظیم شود.
آنچه خوب است در مقدمه رعایت شود:
۱ ـ متناسب با مقتضای حال و موقعیّت جلسه باشد.
۲ ـ طبیعی و دور از تصنّع باشد.
۳ ـ طولانی نباشد که ملال آور شود.
۴ ـ مرتبط به بحث باشد.
۵ ـ وعده‌های غیر عملی و لاف‌های گزاف نباشد.
۶ ـ آرام، سنگین و با وقار شروع شود.
۷ ـ در مقدّمه، از خودستایی یا اظهار ناتوانی و عجز، پرهیز شود.
تنظیم مقدمّه که پنجره‌ای به روی مباحث اصلی است، خوب است پس از تکمیل مواد اصلی سخن باشد تا بهتر بتوان مطالب مرتبط به اصل موضوع را در مقدّمه بیان کرد.