مهارت گروه داری / قسمت (۳)

f91ed22a5893e89cb733416d56a8c736_L

عناصر صحبت‌های گروهی
در صحبت‌های گروهی، دو مورد مهم باید مورد توجّه قرار گیرد:

الف- شکل و فرم ظاهری بحث.
ب- محتوا و درون مایه‌ی بحث.
در هر یک از دو محور فوق نیز، عواملی باید به کار گرفته شود تا صحبت را مؤثر سازد.آنچه در یک صحبت گروهی مورد نظر است، عبارت است از:
۱- اقناع و باوراندن مسأله به مخاطب (با برهان و دلیل).
۲- جلب توجّه شنوندگان به سخن (با آداب و احوال گوینده) .
۳- تأثیر گذاری کلام (با تحریک عواطف و برانگیختن نفوس) .
امّا اسکلت و مجموعه‌ی صحبت گروهی تشکیل می‌شود از:
۱- مقدّمه و بیان موضوع.
۲- پرداختن به موضوع اصلی.
۳- آوردن حکایات و تمثیل‌های مناسب.
۴- تنظیم شایسته و ترتیب مناسب مباحث .
۵- نتیجه‌گیری و پایان سخن.