قلمروهای مخاطب شناسی/ قسمت دوم

f91ed22a5893e89cb733416d56a8c736_L

شناخت مخاطب، در حوزه‌ها و قلمروهای متفاوت انجام می‌پذیرد.

باید از جنبه‌های مختلف نسبت به شناسایی مخاطب همت نمود و بر اساس نتایج شناخت و متناسب با حوزه‌ها و قلمروهای آن در رفع کاستی‌ها کوشید، برخی از مهمترین حوزه‌های آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
ب) مسایل و مشکلات اجتماعی متربیان:
متربیان از نظر اجتماعی، در دوره‌های مختلف، ویژگی‌های متفاوتی دارند. گوناگونی این ویژگی‌ها، باعث می‌شود که سرگروه ها و مربیان، با آنان به تناسب آن ویژگی‌ها، رفتار متفاوت داشته باشند؛ حتی ممکن است از نظر اجتماعی، در یک دوره مشترک، برخی از متربیان با برخی دیگر متفاوت باشند. بعضی سازگار و برخی ناسازگارند، عده‌ای پای‌بند به ارزش‌های عرفی و هنجارگرا و برخی دیگر، بی اعتنا به هنجارها و ارزش‌های اجتماعی هستند. ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی نیز، در خانه و محیط زندگی قابل جستجو است. مربیان باید با ریشه‌یابی مشکلات اجتماعی فراگیران، به حل آن کمک نمایند. مثال‌های زیر، نمایی از مشکلات اجتماعی و ریشه‌های آن را نشان می‌دهد: مواردکامل نبوده و برای مثال چند مورد عنوان می گردد:
–  افراد ناآرام، پرخاشگر، دروغ گو غالباً محصول خانواده‌هایی هستند که نزاع و درگیری بر آن حاکم است؛ از این رو در برخورد با فراگیرانی که از این مشکلات رنج می‌برند،  باید ریشه آن را جستجو و در حل آن کمک نمود.
–  در محله‌های فاسد، زمینه‌ برای گستاخی و بی قیدی نسبت به هنجارهای اجتماعی بیشتر وجود دارد. متربیانی که از نظر خلق اجتماعی ناسازگار نشان می‌دهند ممکن است به دلیل مشکلات اجتماعی و محیط زندگی چنین شده باشند.
– فقر و یا غنای بیش از حد مادی و فرهنگی خانواده، یکی از ریشه‌های اساسی مشکل اجتماعی متربیان است.
–  موقعیت اجتماعی و شغلی والدین، در بروز مشکلات اجتماعی متربیان، مؤثر است.
–  خانواده‌هایی که با تک فرزندی یا فرزندسالاری مواجه‌اند، فرزندانی متفاوت با خانواده‌هایی دارند که فرزندان در آن مدام تحقیر، سرزنش و تنبیه می‌شوند.  ممکن است فراگیری با گوشزد هشدار و حتی سرزنش‌های مکرر، هیچ تغییر حالتی احساس نکند و متربی دیگری با کمترین توبیخ، رنجیده خاطر شود. زود رنجی می‌تواند مشکل اجتماعی فراگیران تلقی شود. (این مسأله در دختران به روشنی دیده می شود)‌ عدم تأثیر هشدارها و سرزنش‌ها از مشکلات اجتماعی متربیان حکایت می کند، چنین مشکلاتی، گاه ریشه در تربیت خانوادگی دارد، که باید برای حل آن چاره اندیشید. راه کسب این آگاهی، مشاوره با متربی، مربیان و سرگروه های تربیتی و در صورت لزوم، کسب اطلاعات از اولیای آنان است. از دلایلی که بر انجام مشاوره های فردی توسط مربیان و سرگروه ها اصرار می شود، کشف و حل مشکلات اجتماعی آنان است.