ضرورت هماهنگی سرگروه ‏ها و حلقه‏ های صالحین با مسئولین جامعه هدف

e533c4b8d2d2d3798f3271c35ca6e050_L

از آنجا که افراد از مراکز مختلفی جذب می‏گردند لازم است سرگروه ضمن هماهنگی با مسئولین، معاونین و دست اندر کاران آن مراکز، آنان را توجیه نموده……

و باآنان ارتباط مناسبی برقرار نماید تا نه تنها روند اجرا و مراحل جذب دچار مشکل نشود بلکه این مرحله با همکاری و همیاری آنان به خوبی به مرحله اجرا درآمده و با استفاده از ظرفیت و توانمندی آنان خصوصا فرهنگیان در محیط های آموزشی درراستای پیشبرد اهداف کمک گرفته ونتایج مطلوبی کسب نماید .
اعتماد سازی بین پایگاه و مراکز جمعیت هدف
یکی دیگر از نکات مهم، اعتماد سازی بین پایگاه و مراکزی است که جمعیت هدف در آنجا حضور دارند. در این مرحله یکی از اقداماتی که می‏تواند موجبات اعتماد فی ما بین طرفین را برقرار و مستحکم نماید تشریح اهداف متعالی پایگاه مقاومت و مسجد و فعالیت هایی است که قرار است انجام شود. لازم است در تبیین این اهداف و فعالیت ها بگونه ای عمل کنیم تا ضمن کسب اعتماد مسئولین مورد نظر از ظرفیت و توانمندی آنان به نحو احسن استفاده نماییم .
از آنجا که مسئولین این مراکز خود نیز غالبا افرادی  فرهیخته و اهل نظر هستند استفاده از نظرات، پیشنهادات و راهکارهایی که ارائه می‏دهند می‏تواند ما را در اجرای هر چه بهتر برنامه یاری رساند. مسئولین این مراکز به شیوه های مختلف می‏توانند در پیشبرد برنامه ها ازجمله در امر مشورت، پشتیبانی، مدیریتی، تربیتی، امکاناتی و… ایفای نقش نمایند.