الگوهای کلاس‏ داری/ الگوهای غیرمستقیم تدریس (۲)

f91ed22a5893e89cb733416d56a8c736_L

۴- حالت و وضعیت:
این مسأله در گفتار تاثیر مهمی دارد ،معلم بایستی به هنگام سخنرانی بدن خود را راحت نگه داشته وخود راپشت میز یا غیره پنهان نکند و چنین امری می تواند دلالت بر اعتماد در گفتار و حاضر کردن مطالب باشد.

اگر وضعیت بدنی را طوری ترتیب بدهیم که یکی از شانه ها به طور مداوم به طرف دانش آموزان باشد ویا این که پشت به آن ها بیشتر شود  مسلما گرایش منفی به وجود می آید .همین امر درمورد فراگیران نیز صادق خواهد بود مثلا وقتی فراگیری خودرا پشت افراد جلویی پنهان نموده و سر به زیر وخمیدگی بدن را به وجود آورد ،معلم درموردش گرایش منفی خواهد داشت که او از آمادگی برای درس برخوردار نبوده ویا این که تکالیف خود را انجام نداده است.
۵- حرکات بدنی :
طرز حرکات بدنی هم می تواند حالت احساسی فرد را بیان کند .به هنگامی که اعضا بدن تحرک پیدا می کند وحرکات خاصی را از خود به وجود می آورد می تواند دلالت بر تحرک بیشتر باشد. تجزیه وتحلیل ارتباط بین افراد نشان می دهد که حدود ۶۰ نوع حرکات مختلف بدنی وجود دارند که بیش از نیمی از آن مربوط به حرکات سر وصورت است .
۶- تماس چشمی :
از اشارات وحرکات چشمی می توان برخی از مسایل احساسی افراد را درک نمود .چشم ها عامل نیرومندی در ارتباط بوده ؛ ناپ در پژوهش هایی به این نتیجه رسیده که تماس چشمی وخیره نگری نشانگر احساس مثبت بیشتری می باشد ،اگر این نتیجه پذیرفته شود عکس آن نیز صادق است  بدین معنی که سعی در جلوگیری از تماس چشمی می تواند یک حالت منفی نظیر احساس خطا وافسردگی ایجاد نماید.