سلسله اشتباهات فرانسه در قبال سوریه؛ پاریس بر سر دو راهی

[ad_1]


هنگامی که بحران سوریه آغاز شد، پاریس بر این باور بود که بشار اسد نیز مانند حسنی مبارک و زین العابدین بن علی به سرعت سقوط خواهد کرد و اینجا بود که سلسله اشتباهات آن آغاز شد تا جایی که اکنون بر سر دو راهی قرار گرفته است که کاری باید انجام دهد؟

[ad_2]

لینک منبع