نکاتی برای یک سخنوری اثر بخش

ba357ac7afbad42ac8b25041c150b8d1_L

ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد تا برای گروهی از مخاطبان درباره موضوعی سخنرانی کنید. صحبت کردن در چنین جلساتی خود یک هنر و توانایی است و نیازمند یادگیری و تجربه آموزی می باشد. اگر فکر می کنید که با انتقال حجم انبوهی از اطلاعات می توانید سخنران موفقی باشید، اشتباه می کنید.

در این یادداشت سعی می کنیم نکاتی را یادآور شویم که در مواقع سخنرانی کمک شایانی به شما خواهند کرد.
سخنرانی و سخنوری ۳ رکن اصلی دارد.
۱- ماهیت ( ذهنیت )
۲- موضوع (عینیت )
۳- ساختار
۱ – ماهیت :
آنچه در هدف کلام وجود داشته است، بدون اینکه سخنران حتی یک کلمه به آن اشاره کرده باشد. و یا همان چیزی که پس از سخنرانی در ذهن مخاطب ایجاد شده است . مثلا بدون اشاره به کلمه حجاب یا عفاف ، شنوندگان دریافت کنند که حجاب چیز خوبی است .
به عبارتی مطالب را خیلی شفاف و ساده بیان نکنیم ، منظور را با استفاده از سرزمین کلام با هنر و کلام حرفه ای منتقل کنیم . همانند برخی فیلم ها که در آن یک شخص مذهبی در حال عبادت و نیایش به تصور کشیده می شود ولی ماهیت فیلم دین گریزی است .
۱ – ۱ –هدف،تاندانیچهچیزیمی گویی آن تاثیری ندارد .
۱ – ۲ –درکشرایطزمانیومکانیبخصوص،شرایطتاریخی،سیاسی،اقتصادی،مذهبی
در شب عاشورا سخنران در ما بین سخنرانی لطیفه ای را طرح کند.
۱ – ۳ –لذتسخنرانی،لذتیدوطرفهبینسخنرانوشنونده،کهابتدابایددرسخنرانفراهمشود.
۲ –موضوع
۲ – ۱ –تهیهمتن
۲ -۲ –شناختمخاطب،مردمعادیجامعه،کارشناس،مدیر … حرفدلمخاطبرابزنیم .
۲ – ۳ –مکانسخن،مدرسه، مسجد ، دانشگاه
۲ – ۴ –فضایحاکمبرجلسه،نوعسخنبهسخنراناقتدارمیدهد .
۲ – ۵ –قالبسخنرانی،قالبساماندهی،قالبانگیزشیو ….
۳ –ساختار
همانند یک بازیگر سخنران قبل از اینکه شنیده شود باید دیده شود .
زاویه دوربین ، انتخاب بازیگران ، رفتار بازیگران ، نحوه نور پردازی و فیلم برداری ، …. سخنران هم باید فیلم نامه سخنرانی خود را تهیه کند .
۳ – ۱ –ساختارمتن
۳ – ۲ –چگونهمیخواهمآغازکنم،درقدماولبایدقلبمخاطبرادراختیاربگیریدبعدذهنمخاطبرا .
۳ – ۳ –زبانبدن،تاییدوتصدیقکنندهکلام من
۳ – ۴ –چگونهپایاندهیم، چیزیکهدرذهنمخاطبمیمانداحساسونحوهاتمامکلاماست .
۳ – ۵ –اصلتشخص،مردمکاریندارندکهچهمیگوییبلکهچهکسیداردمیگوید .
۳ – ۶ –نحوهارائهدرستمطالبداشتهباشیم .
۳ – ۷ –جلبتوجهمخاطب،درنهایتسخنرانباید در طول سخنرانی صاحب و مالک شنونده باشد .
مجموعه رفتارهایی که بهتر است سخنران به آن ها توجه کند عبارتند از:
۱٫ هیجان و شور و اشتیاق داشته باشید.
تظاهر نکنید. شنوندگان هوشمند هستند. اگر مطلبی را دوست ندارید اصلاً درباره آن سخنرانی نکنید. وقتی شور و اشتیاق دارید فقط لب و دهانتان حرکت نمی کند، دست و ماهیچه های صورتتان به کمک شما می آیند تا مطلب را تاثیرگذارتر مطرح کنید.
۲٫کمتر از کلمات استفاده کنید.
در یک جلسه سخنرانی، نیل به یک هدف تاثیرگذار بهتر از بدست آوردن ده هدف کم عمق و بی تاثیر است. سعی کنید یک مطلب را تاثیرگذار مطرح کنید.
۳٫ پر بار باشید.
مطلب را از زاویه دید مخاطبان مورد بررسی قرار دهید و بسنجید. سعی کنید آن چیزی را بگویید که مخاطب هم اکنون به آن می اندیشد. شیوه هایی را پیدا کنید که مخاطب مطلب شما را بهتر درک کند. مثال، داستان، ارائه های تصویری و یا ویدئویی و … در درک بیشتر مطلب موثر است.
۴٫ مخاطبان را به مشارکت دعوت کنید.
منتظر زمان پرسش و پاسخ در انتهای جلسه نشوید. از همان ابتدا مخاطبان را در بحث شرکت دهید. از آنها بخواهید بجای دست بالا بردن از جایشان بلند شوند. از برخی بخواهید که درباره مشکلات و راه حل هایشان صحبت کنند.
۵٫ محل سخنرانی را تجربه کنید.
یک روز قبل در محل سخنرانی آماده شوید و همه چیز را تست و تجربه کنید. روی صندلی بنشینید ، صدا را چک کنید. حتی اگر محل سخنرانی در جایی خارج از محل زندگی شما می باشد سعی کنید یک شب زودتر در آنجا حاضر شوید تا از لحاظ فیزیکی و روحی با محیط آشناتر باشید.
۶٫ از دلهره و اضطراب برای ارائه بهتر استفاده کنید.
در ابتدای سخنرانی (البته اگر حرفه ای نباشید) نفس شما بالا نمی آید، دهانتان خشک می شود و … از همه بدتر آن است که خودتان متوجه می شوید که خدای من، من مضطرب هستم و دارم خراب می کنم!
Nan Crawford (مربی خانم ها برای ارائه سخنرانی های بزرگ و حرفه ای) به شاگردان خود توصیه می کند که در زمان دلهره به این فکر کنند که “این اضطرابی که هم اکنون در من است بعد از اتمام سخنرانی در دل تمام شنوندگان من برای تغییر بوجود خواهد آمد.”
همچنین سعی کنید زمانی که به مخاطبان خود نگاه می کنید، مقداری عمیق تر نگاه کنید. بدین معنا که پیاپی زاویه نگاه خود را تغییر ندهید. هنگامی که به آن گروه از مخاطب نگاه می کنید وضعیت چهره و پوشش آنها را بررسی کنید و چیزی برای خندیدن پیدا کنید. مطمئناً اضطراب شما کاهش می یابد. همچنین اگر از سخنرانی شما فیلم برداری شود، این نگاه های عمیق خیلی جذاب می باشند.