برخی وظایف و ویژگی‌های یک مدیر فرهنگی

be44bedc8a2f068e6343d56452fd4574_L

مدیر یک تشکّل فرهنگی باید ویژگی‌هایی از قبیل خلاقیت و ابتکار، استقامت و پایداری، بینش و آگاهی، اعتماد به نفس، محبوبیت و اثرگذاری، قدرت بیان و بالاخره داشتن توان کافی برای انجام تعاملات مثبت درون و برون گروهی را دارا باشد .

هدف در تشکّل باید واقعی، عینی و قابل دسترس بوده و با توجه به شرایط و امکانات موجود تدوین و طراحی شود. همچنین هدف گذاری در هر تشکّل باید با نگاه به آرمان‌های مطلوب و قلّه‌های کمال و تعالی آن تشکّل صورت پذیرد.

بدون شک امروزه تشکّل‌های فرهنگی، جزء مؤثرترین و فعال‌ترین نهادهای تربیتی جامعه، جهت پرورش و رشد انسان‌های توسعه یافته و متعالی می‌باشند بطوریکه اگر بین چهار عامل مؤثر در برنامه‌ریزی‌ تشکّل‌ها، یعنی مدیریت، نیروی انسانی، محتوای برنامه و ساختار سازمانی، هماهنگی کامل برقرار باشد بطور مسلم بیشترین میزان نخبه پروری و کادر سازی مفید و مؤثر، برای اداره آینده جامعه در تشکّلهای فرهنگی صورت خواهد پذیرفت.

لذا از آنجا که جایگاه مدیریت در تشکّل‌ها، معادل جایگاه رهبری در گروه است عده ای این واژه را معادل اصطلاح فرماندهی و لیدرشیپ نیز معنا کرده‌اند این در حالیست که برخی صاحب‌نظران علم مدیریت معتقدند رهبر گروه حتماً باید سه ویژگی ذیل را دارا باشد:

 اول اطمینان به داشتن توان کافی برای انجام مسئولیت‌های محوله، دوم انجام فعالیت‌های مداوم برای اداره آن مجموعه و سوم داشتن پایگاه مناسب فردی و اجتماعی جهت ایفای مطلوب نقش رهبری در گروه .

همچنین مدیر یک تشکّل فرهنگی باید برخی ویژگی‌های فردی و شخصیتی خاص دیگر را نیز دارا باشد ،ویژگی‌هایی از قبیل خلاقیت و ابتکار، استقامت و پایداری، بینش و آگاهی، اعتماد به نفس، محبوبیت و اثرگذاری، قدرت بیان و بالاخره داشتن توان کافی برای انجام تعاملات مثبت درون و برون گروهی.

علاوه بر این باید توجه داشت که در واقع رمز موفقیت یک مدیر فرهنگی، در اداره مطلوب امور تشکّل آن است که بتواند عوامل انگیزشی کافی و لازم را در اعضاء ایجاد نماید زیرا که در وهله نخست، لازمهاصلی موفقیت در هر گروه، وجود انگیزه‌های قوی در اعضای آن گروه می‌باشد.

به هر حال دراین مجال ،لازم به یاد آوری است که چهار وظیفه اساسی یک مدیر تشکیلاتی، که شامل مدیران تشکّل‌های فرهنگی نیز می‌شود عبارتند از:  ۱) برنامه‌ریزی ۲) سازمان‌دهی ۳) هدایت ۴) کنترل

از آنجا که پیش‌تر از این پیرامون دو مقوله برنامه‌ریزی و کنترل، به اجمال سخن گفتیم در این فرصت تنها به بیان برخی از موارد اساسی مرتبط باموضوع سازماندهی و هدایت درتشکلها می‌پردازیم این موارد عبارتند از:

     ۱- تعیین دقیق وظایف تک تک اعضای گروه

     ۲- نظارت دائم بر حسن اجرای امور

     ۳- تصمیم گیری و تصمیم سازی در گروه در مواقع لازم

     ۴- زمینه‌سازی انجام تعاملات مثبت درون‌ و برون‌گروهی در محیط تشکّل

     ۵- ایجاد بینش مشترک بین اعضای گروه نسبت به برنامه‌ریزیهای صورت گرفته

     ۶- ظرفیت سازی در اعضاء در خلال انجام امور ( توانمندسازی افراد)

در پایان این بخش، بیان این نکته ضروری است که بدانیم نوعاً در تشکّل‌های مذهبی سنتی، معمولاً فرآیند برنامه‌ریزی به این شکل صورت می‌پذیرد که مدیر تشکّل پس از تصمیم گیری آن را برای اجرا به افراد گروه تجویز می‌کند ولی در روش‌های نوین برنامه‌ریزی تشکیلاتی، مدیر گروه سعی می‌کند ابتدا با اقدامات انگیزشی مناسب، اعضای گروه را در زمینه اجرای تصمیمات گرفته شده و عمل به سیاست‌گزاری‌های کلی تشکّل ، ترغیب و تشویق نماید.

اصول و مبانی تصمیم‌گیری در گروه

هر چند وظیفه تصمیم‌گیری در گروه، معمولاً بر عهده رهبر گروه می‌باشد اما در تشکّل‌های فرهنگی، معمولاً تصمیم‌گیریهادر قالب یک نظام شورایی صورت می‌پذیرد نظامی که در رأس آن، دبیر تشکّل به‌عنوان رهبر گروه ایفای نقش می‌نماید.

از آنجاکه نظام تصمیم گیری در تشکّل‌ها به ‌گونه ای است که در آن، مسئول هر واحد، گزارشی از زیرمجموعه خود به کل شورا ارایه می‌دهدلذا نتیجه تصمیم‌گیری و سیاست‌گزاری نهایی در تشکل به روش شورایی صورت می‌پذیرد.
در چارت تشکیلاتی تشکّلهای فرهنگی، نوعاً سمت‌هایی از قبیل دبیری و جانشینی تشکّل و مسئولیت‌های مختلفی دیگری همچون مسئولیت واحدهای جذب، تبلیغات، تدارکات، آموزش، پرسنلی و در نهایت واحد مربیگری وجود دارد که کل این مجموعه، در کنار هم و به صورت شورایی انجام فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گزاری در تشکّل را، در قالب یک اتاق فکر بر عهده دارند.

البته در این خصوص لازم به ذکر است که هر چند امروزه، آفت جدّی کار فرهنگی در تشکّل‌ها نوعاً، فقدان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مناسب در گروه می‌باشد اما به هرحال باید توجه داشت که همواره قبل از مرحله تصمیم‌گیری و سیاست‌گزاری در یک تشکّل، شناسایی دقیق اهداف آن تشکّل ضرورت دارد.

هدف در تشکّل باید واقعی، عینی و قابل دسترس بوده و با توجه به شرایط و امکانات موجود تدوین و طراحی شود. همچنین هدف گذاری در هر تشکّل باید با نگاه به آرمان‌های مطلوب و قلّه‌های کمال و تعالی آن تشکّل صورت پذیرد.

به هر حال، از آنجا که تصمیم‌گیری در گروه، معمولاً با نگاه به قلّه‌های هدف صورت می‌پذیرد لازم است که مدیران تشکّل‌ها برای دستیابی هر چه سریعتر به اهداف، از بین راه‌های متعدد و متنوع موجود، بهترین راه را انتخاب کنند البته به منظور تعیین بهترین راه برای رسیدن به هدف در تشکّلها‌ی فرهنگی، ابتدا لازم است به جمع‌آوری اطلاعات اولیه پرداخت و سپس اطلاعات بدست آمده را ارزشیابی کرده و نسبت به سنجش اعتبار و کارآیی آن مبادرت ورزید. برخی صاحب‌نظران علم مدیریت، بر این عقیده‌اند که یک تصمیم مؤثر در وهله اول باید قابلیت انعطاف داشته باشد تا در مواقع ضروری، بتوان آن را تغییر داد و یا اصلاح نمود.

علاوه بر این یک تصمیم خوب و مؤثر، باید قابل درک برای تمامی اعضای گروه باشد به گونه‌ای که اعضاء نسبت به پذیرش آن، هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای نداشته باشند و با میل و رغبت کامل به عرصه اجرای آن ورود پیدا نمایند.

نکته حایز اهمیت دیگر در این باره آن است که بدانیم شورای تشکّل فرهنگی، قبل از تصمیم گیری باید به انجام سه امر مهم و ضروری مبادرت ورزد اول آنکه از قبل به بررسی مقدمات لازم برای تصمیم‌گیری در گروه ،از قبیل شناسایی نیازهای اساسی اعضاء و مخاطبان تشکّل بپردازد، دوم آنکه برای این کار، نخست تمامی منابع موجود در تشکّل، شامل ظرفیت‌ها، امکانات، مهارت‌ها و محدودیت‌ها را ‌دقیقاً تعیین و شناسایی نماید و سوم آنکه به گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که میزان ریسک‌پذیری در برنامه‌ها، متناسب با توان عملیاتی گروه باشد.

برگرفته از کتاب ” الفبای کار فرهنگی”