مغالطه جنگ بشردوستانه

[ad_1]


کتاب جدید رایان منون با عنوان «استعاره غریب مداخله بشردوستانه»، بحثی استدلالی و به هنگام را در مقابل منطق غالب بر بخش اعظم سیاست خارجی مدرن آمریکا – «مداخله بشردوستانه» یا «مداخله جویی لیبرال»- مطرح می کند.

[ad_2]

لینک منبع