دستور از تلاویو رسید،به دانشمندان مخالف تراریخته بگویید «فناوری هراس»/شکلات مخدر «بی‌تی» در بازار ایران

[ad_1]


بنیانگذار انجمن بیوتکنولوژی ایران تراریخته ها را ابزار راهبردی در دست صهیونیستها برای کنترل جهان دانست، و از اقدام هماهنگ عناصر نفوذی داخلی و صهیونیسم جهانی، برای عقیم کردن نسل ایرانی و کوبیدن مخالفان با لقب فناوری هراس خبر داد.

[ad_2]

لینک منبع