آیا دولت یازدهم به دنبال حذف چتر حمایتی بازنشستگان است؟

[ad_1]


حذف پوشش درمانی و حمایت مالی در برخی قشرهای شاغل و بازنشسته، این سوال را مطرح می کند که آیا دولت یازدهم به دنبال حذف چتر حمایتی بازنشستگان است؟

[ad_2]

لینک منبع