اکنون شاید وقتِ افشاکردنِ «راز»ی باشد

[ad_1]


اکنون شاید وقتِ افشاکردنِ «راز»ی باشد! که صاحبِ این قلم تا امشب در نهانی‌ترین زاویهء دلِ خود پنهان کرده بود و نه جایی گفته و نه نوشته!

[ad_2]

لینک منبع