داستان بیکاری جوانان و کلیدی به نام اقتصاد مقاومتی

[ad_1]


داستان بیکاری جوانان و یورش آنها به کشورهای دیگر بر همه روشن و آشکار است و این دردی است که بلیه های اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی گوناگونی همراه دارد.

[ad_2]

لینک منبع